Kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är syskon i samma familj!

Dating lärande språk sex från press

Ett muntligt projekt i moderna språk Självförtroendet steg hos eleverna i moderna språk när de fick träna muntlig kommunikation i form av speed-dating. Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel? Vad handlar utvecklingsartikeln om? Projektet kom till efter ett samtal mellan oss lärare om elevernas svårigheter men framför allt ängslan att uttrycka sig på moderna språk och att de ofta går till Google översättning istället för att använda de kunskaper de har. Eleverna sitter parvis mitt i mot varandra på en lång rad. En elev ställer frågor och den mitt emot svarar. På väggen bakom den som svarar sitter frågor uppsatta på ett papper. På motsatt vägg sitter stödord till svar.

Sign on to:

Nilsson, Håkan Master thesis; Mastergradsoppgave, Sedan pågår ett fortbildningsprojekt på Nicolaiskolan i Helsingborg. Hela skolans personal har möjlighet att delta. Det finns med andra glosa ingen uppdelning i yrkeskategori eller övrigt. Grupperna blandas medvetet utifrån arbetslag, arbete och funktion på skolan.

This item appears in the following Collection: s

Språkutvecklande undervisning grundar sig i Vygotskijs sociokulturella kunskapssyn, vilken även utgör studiens teoretiska utgångspunkt. De pekar alla på att skolans ämnesspecifika språk skiljer sig markant från elevernas vardagsspråk och betonar vikten av att integrera språk- och ämnesundervisning då själva svenskundervisningen inte ger eleverna tillgång till det ämnesspecifika språk dom olika ämnena grundar sig på. Resultaten visar på att många lärare brist kunskap att utforma en språkutvecklande ämnesundervisning, vilket i sin tur gör att många andraspråkselever har svårt att klara kursmålen. Nyckeln till kunskap är fastän allt språket. Lärarna möter många andraspråkselever med stora behov i undervisningen, skada många av dem står handfallna inom vägledning och utveckling av dessa elevers ämnesspecifika språk. Lärarna uttrycker ett strakt behov av fortbildning och en bärkraftig vilja att utveckla kunskap kring att kunna utforma sin undervisning utifrån en språkutvecklande perspektiv och öka sin yrke.

Relaterade Artiklar

Kooperativt lärande KL och språk- och kunskapsutvecklande SKUA undervisning bygger på samma teorier och står därmed varandra mycket nära — som syskon i en sammansvetsad familj! Båda arbetssätten utgår från Vygotskijs och Deweys teorier om det sociokulturella perspektivet på lärande, som beskriver det mellanmänskliga mötet med kommunikation och substitution av idéer och kunskap. I denna kommunikation får språket en avgörande betydelse. Det blir redskapet vi använder förut att utveckla kunskap, tänkande och inlärning. För att utveckla språk och inlärning menar Vygotskij och Dewey att elevaktivitet måste skapas i klassrummen och att denna aktivitet utgår från talet.Leave a comment

Your email address will not be published.